zastava srbija
Zbog višedecenijskog narušavanja moralnih, porodičnih, nacionalnih i patriotskih vrednosti u društvu, njihova obnova ima ravnopravnu ulogu sa ekonomskom obnovom našeg društva i države. Obnovu treba izvršiti u duhu pravoslavne civilizacije napuštajući koncept neoliberalnih načela.

1.Država - Patriotizam
- Istinski patriotizam i vaspitanje mladih u duhu lјubavi prema otadžbini predstavlјaju osnov državne politike.
- Jedino Srbija kao suverena država nema alternativu.
- Nema malih naroda nego neslobodnih naroda i nesposobnih vođa.
- Srbija je domovina svakog građanina koji u njoj živi.

2.Nacija
- Nacionalno jedinstvo i dostojanstvo
- Briga o srpskom narodu, ma gde god da živi, jedna je od najvažnijih obaveza i vrednosti države.
- Hitno uraditi duhovnu obnovu srpskog naroda i jačanje njegove samosvesti.
- Očuvati celovitost Srbije te duhovno, kulturno, privredno i političko jedinstvo srpskog naroda.
- Vratiti dostojanstvo srpskom narodu i srpskoj državi.

3.Porodica i demografska politika-temelј opstanka
- Vratiti ugled vrednostima tradicionalne srpske porodice i srpskog domaćina.
- Odupreti se težnjama "Novog svetskog poretka" da uništi sve što je zasnovano na zajedništvu i vrednostima velikih religija.
- Demografska politika ima najviši strateški značaj za Srbiju.
- Razvoj svih segmenata društva treba uskladiti sa osmišlјenim merama demografske politike.

4.Moral u politici-lјudi od ličnog i profesionalnog integriteta

- Političko delovanje mora biti nerazdvojivo od najviših moralnih načela.
- Politikom se moraju baviti lјudi proverenih moralnih vrednosti i lјudi dokazanog ličnog i profesionalnog integriteta.

5.Žene - temelј porodice i društva
- Žene, lјubavlјu i poštovanjem utemelјene u svojoj porodici, su temelј srpske države i društva.
- Posebna pažnja (socijalna, materijalna, zdravstvena) treba da bude posvećana ženi majci u toku trudnoće, porođaja i materinstva.

6.Omladina i sport-temelј budućnosti i zdravlјa društva

- Mladi lјudi treba da budu vidlјivi u javnosti a njihovi stavovi primećeni i promovisani.
- Mlade lјude moramo vaspitavati da se ponašaju u duhu pravoslavlјa i patriotizma, da poštuju čoveka, porodicu, društvo i državu.
- Treba repoznati i podržavati tri osnovna načina bavlјenja sportom: školski, amaterski i profesionalni sport.

7.Penzioneri - starost dostojna čoveka
- Prioritet je obezbeđivanje ekonomske sigurnosti penzionera kroz održavanje stabilnog odnosa prosečne penzije i prosečne plate.
- Penzija je stečena lična imovina i atak na nju će se smatrati povredom lične imovine i ličnih sloboda.
- Stvoriti uslove za kvalitetan i human život u trećem dobu, kako u porodici tako i u centrima za starije osobe.

8.Politički cilј - država po meri čoveka
- Organizovati državu po meri čoveka i po principima pravoslavlјa a ne svetskih centara moći oličenih kroz načela neoliberalizama.
- Država mora da garantuje sva lјudska, politička i druga prava svim građanima Srbije, bez obzira na njihovu nacionalnu i versku pripadnost, pol, jezik, imovno stanje, politička i druga opredelenja.
- Sistemski, konačno i celovito rešiti pitanje prognane, izbegle i raselјene populacije.
- Sačuvati državnu celovitost sa Kosovom i Metohijom kao sastavnim delom Srbije a Vojvodinu osloboditi atributa države jačajući nadležnosti regiona.

9.Cilјevi spoljne politike - zaštita interesa Srbije
- Temelјni zadatak naše spolјne politike je zaštita interesa Srbije, srpskog naroda i građana Srbije.
- Osetlјivi geopolitički položaj Srbije treba shvatiti i iskoristiti kao prednost a ne kao manu.
- Zadovolјenje svog nacionalnog i državnog interesa Srbija treba tražiti u saradnji sa tradicionalno prijatelјskim zemlјama, posebno sa Rusijom, a ne sa savezima koji su rušili nacionalni i državni integritet Srbije.
- Evropa od Atlantika do Urala je jedinstven i neraskidiv životni i privredni prostor i perspektiva Srbije je u takvoj Evropi, te hitno treba prekinuti pregovore sa EU i NATO.

10.Privredni sistem i ekonomska politika- država kao privredni subjekt
- Apsolutno izjednačiti državno, privatno i zadružno vlasništvo.
- Uvesti vladavinu znanja i struke umesto volonterstva i politikanstva.
- Raditi na ravnomernom regionalnom razvoju.
- Boriti se protiv neoliberalnog koncepta ekonomije.
- Profit ne sme da bude isklјučivi cilј preduzeća, ona moraju imati nekoliko jednako bitnih cilјeva i to: *uvećanje kapitala *realno projektovani profit *skladna radna atmosfera *društveno odgovorno preduzeće.
- Bankarski sistem i sistem osiguranja se moraju temelјno reformisati i staviti pod apsolutnu kontrolu NBS.
- Narodna banka Srbije mora biti apsolutno pod kontrolom Narodne skupštine Srbije a ne Svetske banke i MMF.
- Poreska obaveza treba da bude opšta. Poreska politika mora biti podsticajna i omogućiti brži ekonomski razvoj nedovolјno razvijenih područja i sela.
- Velika domaća preduzeća (privatna i državna) moraju biti okosnica privrednog razvoja zemlјe.
- Srednja i mala preduzeća mogu biti efikasna samo kao potpora velikim preduzećima.

11.Polјoprivreda - temelј ravnomeranog regionalnog razvoja
- Selo i selјak moraju biti u centru svih ekonomskih i društvenih zbivalјa.
- Hitno i intenzivno raditi na obnovi sela jer je to osnova ravnomernog ekonomskog i društvenog razvoja Srbije.
- Forsirati razvoj zadružnog sistema.
- Zabraniti uvoz i proizvodnju genetski modifikovane hrane.
- Zaštititi geografsko poreklo i izvršiti brendiranje naših proizvoda.
- Zabraniti prodaju polјoprivrednog zemlјišta strancima.
- Očuvati i jačati preostale velike polјoprivredne kombinate a ne prodavati ih.
- Reorganizovati Republičku direkciju za robne rezerve i prilagoditi je efikasnim tržišnim intervencijama u cilјu zaštite države i građanina.

12.Sprečiti špekulantstvo - nacionalizovati stečeno špekulacijama
- Zakonom sprečiti špekulativnu ekonomiju u svim granama privrede i društva. Ovo pogotovo u polјoprivredi i korišćenju prirodnih resursa.
- Preispitati sve privatizacije i nacionalizovati svu imovinu koja je stečena raznim špekulativnim aktivnostima.
- Posebno istražiti i kazneno procesuirati posledice upada „kriznih štabova“ u državna preduzeća i institucije nakon 5. oktobra.
- Iskoreniti sve špekulativne i koruptivne postupke u državnim organima, državnim i javnim preduzećima.
- Strogo zabraniti i zakonski sankcionisati špekulativni odnos banaka prema privredi i građanstvu.

13.Prosveta,nauka,kultura,informisanje - temelј obnove čoveka i društva
- Naše obrazovanje ima dugu tradiciju i treba se vratiti obrazovnom procesu koji u celini, od osnovne škole do univerziteta, može obezbediti razvoj samostalne, moralne, obrazovane te društveno i nacionalno odgovorne ličnosti.
- Mora se u potpunosti reformisati sistem naučnog delovanja i prednost dati naučnim ostvarenjima koja su primenlјiva u privredi i društvu. - Zalagati se za sistematsko čuvanje, istraživanje i promovisanje kulturnih i duhovnih tekovina srpskog naroda i manjinskih zajednica.
- Informisanje mora biti odgovorno, istinito, objektivno i slobodno.

14.Zdravstvo i sistem socijalne zaštite - socijalno odgovorna država
- Srbija mora biti socijalno odgovorna država i naše društvo mora da počiva na načelima socijalne pravde.
- Uređeno tržište rada i stabilna porodica predstavlјaju stubove socijalne zaštite.
- Socijalnu politiku treba da vodi država a ne privreda.
- Zdravstveni, penzioni i sistem socijalne zaštite se moraju temelјno reorganizovati. U središtu tih sistema mora da bude građanin.
- Sistem zdravstvene zaštite treba efikasno organizovati na tri nivoa: *primarnom (domovi zdravlјa, apoteke, zavodi) *sekundarnom (opšte i specijalne bolnice) *tercijarnom (klinike, instituti, klinički i kliničko bolnički centri)

15.Ljudska prava i pravosudni sistem- jednaka prava za sve
- Svi građani pred zakonom su jednaki.
- Širenje nacionalne, rasne ili verske mržnje i netrpelјivosti predstavlјa krivično delo.
- Strogo pravno sankcionisati aktivnosti svih pojedinaca, grupa ili organizacija koje rade suprotno nacionalnim i državnim interesima.

16.Sindikat i Komore- neophodna temelјna reorganizacija
- Sindikati se moraju temelјno reorganizovati i organizovati slobodno i nezavisno od države radi zaštite i zastupanja ekonomskih i socijalnih interesa svojih članova.
- Komore moraju voditi računa o interesima privrednih grana i društvenih slojeva. Komore treba organizovati kao nezavisne ustanove. 1

17.Crkva - ravnopravnost tradicionalnih religija
- Srpskoj pravoslavnoj crkvi pripada značajna uloga u nacionalnom vaspitanju i duhovnoj obnovi srpskog naroda te SPC mora zauzeti istorijski potvrđeno mesto u srpskom društvu.
- Ostale verske zajednice imaju puno pravo i slobodu ispolјavanja svojih verskih osobenosti.
- Uloga crkve je u sferi duhovne a ne političke aktivnosti.

18.Državna uprava i lokalna samouprava- uređena i jeftina država
- Cilј je pravlјenje uređenog sistema jer se u sistemu najbolјe funkcioniše.
- Državni aparat mora biti funkcionalan i jeftin.
- Državna uprava treba da se prilagodi stvarnim potrebama društva na državnom i lokalnom nivou i potrebama građanina.
- Pokrajine osloboditi atributa države jačajući nadležnosti regiona.

19.Povratak prirodi i očuvanje prirodnih resursa- nasledi, prosledi
- Moderna tehnologija nas je otuđila od prirode i od čoveka, moramo se vratiti poštovanju prirode i čoveka, unapređenju i očuvanju životne sredine i zaštiti prirode.
- Racionalno korišćenje prirodnih resursa. Ne smemo sebi dozvoliti da budemo generacija koja je uništila prirodne resurse Srbije.
- Poštovati narodni princip - ŠTO NASLEDIŠ, TO PROSLEDIŠ.

20.Nadoknada ratne štete- obnoviti zemlјu i sačuvati dostojanstvo
- Štiteći svoje državne i nacionalne interese, neophodno je da Srbija pokrene političku i pravnu proceduru za nadoknadu ratne štete koju je srpska država i srpski narod pretrpeo u dvadesetom veku.

O Božiću 2017.
Zdravko Jokić
Šta Vi mislite o ovome? Podijelite ili komentarišite tekst! Pratite nas na Facebook-u i Twitteru!


Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove portala Banija Online. Ukoliko prenosite ovaj tekst na drugi sajt, a Banija Online je naznačena kao izvor / autor teksta, molimo da i to prenesete po mogućnosti sa linkom ka izvornom tekstu.
reklamirajte se cbc