Ljubomir J. Vučković

 Ljubomir J. Vučković
Rođen je 03. septembra 1925. godine u selu Trnovac, općina Glina, Hrvatska. Do drugog svjetskog rata bio je đak realne gimnazije u Glini.

Pred dolazak okupatorskih snaga u Glinu napušta školovanje u maju 1941. godine i vraća se u selo.

Poslije dizanja ustanka uključio se aktivno u NOP i učestvovao na organiziranju SKOJ-a, Saveza mlade generacije i partizanske straže. Bio je na dužnosti sekretara partijske organizacije u selu, sekretar općinske organizacije KP i na oficirskim dužnostima u JNA.

Završio je dvije vojne škole i vanredni studij na Visokoj upravnoj školi.

Penzionisan je 1982. godine iz JNA u činu pukovnika. Ima više ratnih i mirnodopskih odlikovanja, među kojima i «Orden rada sa crvenom zastavom».

Objavljeni su mu neki radovi u časopisima i polemike u Štampi. Napisao je i objavio knjigu «Tmovac glinski i banijska ognjišta» 1996. godine.

Knjige autora

 Zašto ste ćutali?

Zašto ste ćutali?

Godina: 2011