Cijena: 1000 RSD + PTT (20 € inostranstvo)
Godina: 2017
Napomena: Knjiga se može naručiti na email nikola.strmen@gmail.com

"U ralјama genocida: stradanja stanovništva Strmena, Crkvenog Boka i Ivanjskog Boka u XX vijeku" donosi obilje vrijedne građe o pomenuta tri sela Banijske Posavine, smještena uz desnu obalu rijeke Save, na dijelu njenog toka između Siska i Jasenovca.

Ovo dvoje vrijednih autora (Maja, rođena u Sisku, 1971, stomatolog, i Nikola, rođen 1954, u Strmenu, profesor geografije, novinar i publicista, autor i dviju monografija, istraživač i prikupljač značajne građe o rodnom kraju, ali i sadašnjoj životnoj sredini – Šajkaš, u Vojvodini, koju je objavljivao i objavljuje po brojnim listovima i časopisima) stvorili su bogato svjedočanstvo istorije, geografije, demografije, kulture, prosvjete, kulture sjećanja... ovih značajnih i na širem području Banije i Posavine veoma poznatih naselja.

Knjigu (268 strana) autori su podijeli na tri veće cjeline:

1. Strmen, Crkveni Bok i Ivanjski Bok – Sela Banijske Posavine položaj prirodne karakteristike,

2.1. Stanovništvo Strmena, Crkvenog Boka i Ivanjskog Boka – Doseljavanje i porijeklo stanovništva, (2.2. Kulturno-prosvjetne karakteristike) i

3. XX vijek – Vijek ekonomskog prosperiteta i masovnog stradanja stanovništva Strmena, Crkvenog Boka i Ivanjskog Boka, (i deset poglavlja u ovoj cjelini: između ostalog obrađen je Zagrebački veleizdajnički proces, Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, stradanje mještana ovih sela od 1941-1945. godine, zatim je tu i tekst s veoma dragocjenim podacima o nastanku, razvoju i nestanku Srpske zaštite, o čemu se na Baniji i uopšte o istoriji Drugog svjetskog rata na ovom području veoma malo i gotovo ništa nije znalo, pa tu je i život u socijalističkoj Jugoslaviji, da bi na kraju tekstualni dio knjige završio s Vjersko-nacionalnim ratom u Republici Srpskoj Krajini 1991-1995)."

Miloš Kordić