narodni heroji
Generali koji su rođeni na Baniji ili su bili u sastavu 7. banijske udarne i odredima Banije

Sedma banijska udarna divizija NOVJ formirana je naredbom Vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita od 22. novembra 1942. Pri osnivanju u njen sastav su ušle Sedma i Osma banijska brigada i Trinaesta hrvatska brigada „Josip Kraš“. Trinaesta brigada je međutim bila udaljena i operisala je samostalno, tako da je umesto nje u sastav divizije 26. decembra 1942. godine ušla Šesnaesta banijska brigada.

BAKARIĆ Vladimira VLADIMIR-VLADO, rođen 1919. godine u Sisku, student, Hrvat. U NOV od 1941. godine. Bio je komandant 3. batalјona 7. brigade, komandant hrvatskog batalјona 4. brigade, načelnik štaba 7. brigade. Posle rata obavlјao js razne dužnosti u jedinicama JNA do penzionisanja u činu general-majora. Umro je u Beogradu.

Bakrač Đuro
Bakrač Đuro
BAKRAČ Iglјatija ĐURO
, rođen 1915. godine u Luščanima, Petrinja, zemlјoradnik, Srbin. U NOV od 1941. godine jedan je od učesnika u prvoj ustaničkoj akciji na Baniji napadom na Banski Grabovac 22/23. jula 1941. godine. Bio je desetar, vodnik, komandant batalјona, zamenik komandanta brigade, komandant brigade, pomoćnik načelnika štaba IV korpusa NOVJ. Penzionisan je u činu general-majora. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine i Ordena Narodnog heroja. Umro je u Zagrebu 1994. godine.

Banina Ante
Banina Ante
BANINA Tome ANTE
, rođen 1915. godine u Velikom Ižu - Zadar, radnik, Hrvat. U NOV od 1941. godine, prvo u dalmatinskim jedinicama, a zatim komandant 16. banijske udarne brigade, a po rasformiranju 16. brigade postao je komandant 7. banijske brigade 7. dpvizije. Godine 1944. upućen je u istarske jedinice gde ostaje do oslobođenja naše zemlјe. U JNA ostaje i dalјe vršeći razne dužnosti do penzionisanja u činu general-pukovnika. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine i Ordena Narodnog heroja. Umro je u Beogradu 1977. godine.

BEGOVIĆ Pavla STEVO, rođen 1923. godine u selu Begovići, Petrinja, Hrvatska, Srbin. U NOV od 1941. godine, član SKOJ-a od 1941. godine. Bio je borac u kalinskom partizanskom odredu, zatim u 1. četi 3. batalјona partizanskih odreda Banije. Kao dobrovolјac stupio je u Prvu proletersku četu marta 1942. godine koja je upućena u Slavoniju. U slavonskim jedinicama bio je na raznim vojnim dužnostima sve do penzionisanja
u činu general-majora. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine i Ordena narodnog heroja. Umro je u Zagrebu 1999. godine.

BIJEDIĆ Hruste ŠUKRIJA, rođen 1917. godine u Gacku, Bosna i Hercegovina, radnik, Musliman. U NOV od 1941 godine, a član KPJ od 1939 godine ilegalno je izašao iz Zagreba i došao na Baniju gde se uklјučio u banijski partizanski odred. Obavlјao je razne političke dužnosti, od zamenika komesara batalјona, brigade, a kasnije i komesara 8. banijske brigade. Povratkom 7. divizije posle V ofanzive na Baniju Šukrija je premešten za komesara 8. kordunaške divizije, a zatim u jedinice Unske operativne grupe u cazinskoj krajini. Posle oslobođenja raspoređen je na dužnost u resor Unutrašnjih poslova za BiH i bio je komadant milicije. Penzionisan je kao general-major milicije. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine. Umro je u Sarajevu 1990. godine.

BIUKOVIĆ NIKOLA, rođen 1929. godine u selu Slabinja, Kostajiica, Srbnn. Kao dete sa meštanima Slabinje od strane usgaša oteran je u logor Jasenovac, ali pošto je bio mali prebacili su ga u logor Cairag kod Siska. Iz logora js uspeo pobeći i priklјučio se najbližoj partizanskoj jedinici — artilјercima 7. divizije. Iako mlad ostao je sa jedinicom sve do 1944. godine do oslobođenja. Kasnije je upućsn na školovanje i po završetku vojnih škola ostaje u sastavu JNA obavlјajući razne rukovodeće dužnosti. Sada je još aktivni general- major n direktor zavoda za vojne osiguraniks VJ.

Bjelajac Stanko
Bjelajac Stanko
BJELAJAC Mileta STANKO-ĆANE
, rođen 1912. godine u Majskim Polјanama, Glina, Hrvatska, službenik, Srbin. Član KPJ od 1939. godine, a u NOV od 1941. godine. Jedan js od organizatora ustanka na Baniji. Bio je komesar partizanskog logora „Šamarica", komesar 1. batalјona partizanskih odreda Banije, zamenik komandanta i komandant partizanskog odreda Banije, komandant 8. banijske udarne brigade, zamenik komadanta 7. divizije, načelnik štaba IV korpusa NOVJ. Radi bolesti ranije je penzionisan u činu general-pukovnika. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine i ordena narodnog heroja.

BOBETKO Ivana JANKO, rođen 1919. godine u Sisku, student, Hrvat. U NOV od 1941. godine, član KPJ od 1938. godine. U toku rata obavlјao je dužnost lekarskog pomoćnika, a formiranjem 8. banijske brigade postavlјen je za referenta saniteta te brigade. Povratkom 7. divizije posle V ofanzive na Baniju Janko je postavlјen za komesara 3. brigade, zatim odlazi na dužnost komesara 32. divizije. Penzionisan je u činu general-potpukovnika. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine. (U toku rata 1990 – 1995. godine učestvovao je na strani hrvatske vojske gde je unapređen u čin general-pukovnika)
(1972. godine učestvovao je u MS-POK Hrvatske radi čega je suspendovan iz JNA)

BOROJEVIĆ Jovana BRANKO, rođen 21.11.1919. godnns u Knezovlјanima, Kostajnica, student Srbin. U NOV od 1941. godins. Bio js komesar petrinjsko-kostajničkog partizanskog odreda, komesar batalјona, komesar brigade. Po oslobođenju ostao js i dalјe u sastavu JNA obavlјajući razne dužnosti do penzionisanja u činu general-pukovnika. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine i više drugih odlikovanja i priznanja. Umro je u Herceg Novom.

BULAT Đure MILAN-MIĆO, rođen 1918. godine u selu Dabrna, Glina, Hrvatska. Završio je dve godine podoficirske škole minerskog smera, a kapitulacijom stare Jugoslavije 1941. godine vraća se u svoje rodno mesto. Dizanjem ustanka na Baniji priklјučuje se pokretu i stečeno znanje u vojnoj školi primenjuje praktično na banijskom borbenom prostoru. Godine 1942. priklјučuje se grupi Ilije Hariša - Gromovnika i nastavlјa dejstvo kao miner sve do oslobođenja naše zemlјe 1945. godine. U JNA ostaje i vrši razne dužnosti sve do penzionisanja u činu general- majora. Nosilac je Partizansks spomenice 1941. godine i više drugih odlikovanja i priznanja. Umro je u Zagrebu.

BUNČIĆ Nikole SLAVKO, rođen 1926. godine u selu Veliki Šušnjar, Petrinja, Hrvatska, đak, Srbin. U NOV od 1942. godine u sastavu 1. udarnog batalјona 7. udarne brigade. Obavlјao je razne dužnosti u toku rata, a u posleratnom periodu završavanjem VI klase Visoke vojne akademije u tehničko-oficirskoj školi u Banja Luci - kao prvi u rangu nastavlјa službovanje u JNA sve do penzionisanja u činu general-potpukovnika JNA. Umro je u Beogradu 1998. godine.

VILIĆ Jovana DUŠAN, rođen 1926. godine u Majskom Trtniku, Glina. Hrvatska, Srbin. U NOV od 1941. godine u radu sa omladinskom organizacijom. Vrlo aktivno js radio na formnranju omladinskih i skojevskih organizacija na teritoriji kotara Glina, radi čega je biran za člana kotarskog komitsta SKOJ-a, a zatim i u Okružnn komitet SKOJ za Baniju. Na radu u ovim organizacijama ostaje do 1944. godine kada je upućen u vojnu školu u Beogradu. Po završetku iste ostaje u sastavu JNA obavlјajući zadatke na informativnim poslovima u Generalštabu sve do penzionisanja u čipu pukovnika JNA. Radi svoje aktivnosti i van redova JNA vanredno je unapređen u čin general-majora. Napisao je dve knjige iz
sektora obaveštajnih službi i obe su doživele veliki uspeh kako kod čitalaca u redovima vojske, tako i kod ostalih građana.

VOJNOVIĆ Pavla MIHAJLO (Mile), rođen 1916. godine u Katinovcu kod Vrginmosta na Kordunu, umro 2010. godine u Beograd. Podoficir bivše jugoslovenske vojske. Kapitulacija Jugoslavije zatekla ga je u vojnom garnizonu Rajlovac kod Sarajeva. Izbegao je zarobljavanje i došao u rodni kraj. Odmah dizanjem ustanka na Kordunu priključuje se ustanicima. Od 1941. komandir rez. PO Katinovac, komandir PO Crni Potok , komandir čete, komandant bataljona 1. brigade 8. divizije, komandant 1. i 2. brigade 8. divizije, načelnik Štaba Unske operativne grupe, načelnika Štaba i komandant 8. divizije. Penzionisan je u činu general-majora.

VOJVODIĆ MIHAJLO. rođen kod Vrginmosta na Kordunu. Za vreme stare Jugoslavije završio je vojnu školu, a zatim ostao sa službom u bivšoj jugoslovenskoj vojsci gde ga je zatekla i kapitulacija Jugoslavije u vojnom garnizonu Rajlovac kod Sarajeva. Izbegao je zarobljavanje i došao u rodni kraj. Odmah dizanjem ustanka na Kordunu priključuje se ustanicima. U toku rata 1941 – 1945. godine obavljao je razne vojne dužnosti u sastavu 8. kordunaške divizije. Od druge polovine 1944. godine do kraja rata bio je načelnik štaba 7. banijske udarne divizije. Penzionisan je u činu general-potpukovnika.

Grmuša Radovan
Grmuša Radovan
GRMUŠA Petra RADOVAN "RARA"
, rođen 1907. godine u Bojni, Glina, Hrvatska. radnik-obućar, Srbin. Član KPJ od 1941. godine. U NOV od 1941. godine i jedan je od organizatora grupe ustanika. Bio je komandir čete u Partizanskom odredu Banije, zatim komandant 2. batalјona, sa kojim ulazi u sastav novoformirane 8. brigade septembra 1941.godine. Krajem 1942. godine postao js zamenik komandanta 8. brigade, a zatim se nalazi na dužnostima u štabu 7. divizije. Po oslobođenju 1945. godine ostaje i dalјe u JNA obavlјajući razne vojne zadatke sve do penzionisanja u činu general-majora. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine i Ordena narodnog heroja. Umro je u Zagrebu.

Jakšić Pavle
Jakšić Pavle
JAKŠIĆ Đure PAVLE
, rođen 1913. godine u Blatuši, Vrginmost, Hrvatska, profesor, Srbin. Za člana KPJ primlјen je 1941. godine. U NOV se nalazi od 1941. godine i prvi je rukovodilac ustaničke grupe na teritoriji Kralјeva, a zatim komandant batalјona sa kojim ulazi u sastav Prve proleterske brigade decembra 1941. godine. Novembra 1942. godine postavlјen je za komandanta 7. banijske divizije na čijem čelu se nalazi u najtežim istorijskim uslovima u toku IV i V ofanzive. Godine 1944. postavlјen je za načelnika štaba IV korpusa NOVJ. Po oslobođenju naše zemlјe 1945. godine ostaje i dalјe u JNA obavlјajući razne rukovodeće dužnosti do penzionisanja u činu general-pukovnika. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine i Ordena narodnog heroja.

JANEKOVIĆ Mate SLAVKO, rođen 1922. godine u Petrinji, Hrvatska, Hrvat. U NOV od 1941. godine u organizovanom radu sa omladinom i SKOJ-em na teritoriji kotara Petrinja i banijskom području kao celini. U sastav 7. banijske divizije došao je početkom 1943 godine i sa divizijom prošao i savesno obavljao svoju političku dužnost za celo vreme IV i V neprijatelјske ofanzive. Povratkom divizije na Baniju ostao je idalje u polit odjelu divizije sve do završetka rata 1945. godine. Po oslobođenju ostaje u JNA sve do penzionisanja u činu general-majora obavlјajući razne političke dužnosti.Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine.

JANDRIĆ Đure DUŠAN, rođen 1910. godine u Majdanu, Dvor na Uni, Hrvatska, učitelj, Srbin. U NOV od 1941. godine u "Čerkezovačkom" odredu, a zatim u 2. batalјonu partizanskih odreda Banije, obavlјao js dužnost operativnog oficira batalјona. Formiranјem Štaba partizanskih odreda Banije bio je komesar tog štaba, operativni oficir, obaveštajni oficir, komesar IV udarne brigade. Po oslobođenju naše zemlјe ostaje u JNA sve do penzionisanja u činu general-majora obavlјajući odgovorne dužnosti. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine.

Janić Vlado
Janić Vlado
JANIĆ VLADO "CAPO"
, rođen 14.07.1904. godine u Sisku, radnik, Hrvat. Za člana KPJ primlјen 1931. godine. Bio je sekretar Okružnog komiteta KPH za Baniju do 1941. godine, kada izlazi iz Siska i učestvuje u formiranju odreda, prvo sisačkog, a zatim kao komesar štaba Partizanskih odreda Banije. Odlaskom u Slavoniju obavlјa dužnost komesara 12. slavonske brigade, zatim komesara 26. slavonske divizije, a kasnije i 6. slavonskog korpusa. Po oslobođenju ostao je na dužnosti u JNA sve do penzionisanja u činu general-pukovnika. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine i Ordena narodnog heroja. Umro je u Beogradu.

Jerković Mate
Jerković Mate
JERKOVIĆ Mate MATE
, rođen 1915. godine u Novom Selu, Petrinja, Hrvatska, student, Hrvat. Završio je školu rezervnih oficira kao prvi u klasi i dobio čin potporučnika i dužnost komandira voda u 89. pešadijskom puku. 1941. godine izbegao je zaroblјavanje i vratio se u rodno mesto. Pošto je već bio primlјen u članstvo KPJ po zadatku Partije odavao se pozivu domobrana, a posle kratkog vremena organizuje noćni prepad na svoju jedinicu i tako sa 33 domobrana i celim naoružanjem prelazi na stranu partizana. Posle kratkog vremena postavlјen je za operativnog oficira 1. batalјona POV Banije, a krajem jula 1942. godine za komandanta 5. batalјona POV. Krajem 1942. godine Mate je postao zamenik komandanta 4. divizije, a maja 1943. godine načelnik štaba 6. korpusa. Početkom 1945. godine postaje zamenik komandanta 3. armije, a od marta 1945. godine komandant zagrebačkog korpusa. Po oslobođenju zemlјe 1945. godine ostaje i dalјe u sastavu JNA, ali se opredelјuje za mornaricu i tu obavlјa razne dužnosti sve do penzionisanja u činu admirala. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine i Ordena Narodnog heroja. Umro je u Beogradu.

JOKA Milovana IGNJATIJA, rođen 1912. godine, Dvor na Uni, Hrvatska, radnik, Srbin. U NOV od 1941. godine prvi u "Čerkezovačkoj" četi. zatim u sastavu 2. bataljona "Miloš Čavić", a po formiranju štaba partizanskih odreda Banije bio je komesar čete u 2. bataljonu, a zatim u sastavu 8. banijske brigade sa kojom je prošao sve borbe u toku IV i V neprijateljske ofanzive, obavljajući razne političke dužnosti. Po oslobođenjunaše zemlje 1945. godine ostao je i dalje u sastavu JNA sve do penzionisanja u činu general-majora. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine i više drugih odlikovanja i društvenih priznanja. Umro je u Beogradu.

Joka Milan
Joka Milan
JOKA Stojše MILAN
, rođen 1922. godipe u selu Trgovi, Dvor na Uni, Hrvatska, radnik-metalac, Srbin. U NOV od 1941. godine u prvom odredu PO Banije. Pri formiranju Prve proleterske čete Banije za odlazak u Slavoniju Milan se javlja kao dobrovolјac i već iskusni borac u odredu. U toku rata obavljao js razne rukovodeće dužnosti u Slavoniji, od komandanta bataljona brigade, načelnika štaba 28. udarne divizije. Posle završetka rata ostaje u JNA na raznim vojnim dužnostima do penzionisanja u činu general-potpukovnika. Nosilac js Partizanske spomenice 1941. godine i Ordena narodnog heroja. Umro je u Zagrebu.

Kladarin Đuro
Kladarin Đuro
KLADARIN J. ĐURO
, rođen 1916. godine u Laskovawni, SAD, učitelј, Srbin. U omladinski pokret uklјučio se 1937. godine, a od 1939. godine bio je član Kotarskog komiteta u Petrinјi, a u NOV je od 1941. godine. Dizanјem ustanka na Baniji učestvuje u istom. Bio je na raznim političkim dužnostima, a novembra 1942. godine postavlјen je za komesara 7. banijske udarne divizije sa kojom js učestvovao u svim borbama za odbranu ranјenika u toku IV ofanzive, kao i obezbeđenju ranjenika u toku V ofanzive. Povratkom na Baniju odlazi za zamenika komesara KNOJ-a, a zatim za komesara 28. divizije. Od 1944. godine nalazio se na dužnosti načelnika političke uprave JNA na kojoj dužnosti ostaje do demobilizacije 1950. godine u činu general-majora. Izlaskom iz JNA obavlјao je odgovorne dužnosti u organima Narodne vlasti. Biran je za Savetnog poslanika i bio je član Predsedništva SFRJ. Nosilac js Partizanske spomenice 1941. godine i Ordena narodnog heroja. Umro je 1987. godine u Sremskoj Kamenici.

KNEŽEVIĆ Miloša MILAN, rođsn 1923. godine u Donјoj Hrastovici, Kostajnica, đak, Srbin. U NOV od 1941. godine u sastavu petrinjsko- kostajničkog odreda, a zatim u odredu Banije. Bio js komesar čete, komesar 1. batalјona 7. brigade, komesar brigade, komesar 7. divizije, gds ga je zateklo i oslobođenјe naše zemlјe 1945. godine. Po završetku rata ostao je i dalјe u redovima JNA obavlјajući razne dužnosti sve do penzionisanja u činu general-pukovnika. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine i više drugih odlikovanјa i društvenih priznanјa. Umro je u Beogradu 1976. godine.

Dr. Zdravko KolarDr. Zdravko KolarKOLAR Tome dr ZDRAVKO, rođen 1923. godine u selu Slabinјa, Kostajnica, đak, Srbin. Član KPJ od 1941. godine, a u NOV je od 1941. godine. BIo je partijski rukovodilac na terenu, a stupanjem u 7. brigadu vršio je dužnost komesara batalјoma, omladinskog rukovodioca brigade i u polit odjelu divizije. Posle rata ostao je u sastavu JNA u redovima avijacije obavlјajući razme političke dužnosti. Penzionisan je u činu general-majora avijacije. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine i više drugih odlikovanja i društvenih priznanja.

KREĆA Mihajla STANKO-ĆANE, rođen 1920. godine u selu Mali Gradac, Glina, Hrvatska, radnik, Srbim. U NOV od 1941. godine, a za člana KPJ primlјen je 1939. godins. U toku NOR-a obavlјao je razne vojno-političke dužnosti, komesar batalјona, komandant batalјona, zamenik komandanta brigade, načelnik štaba unske operativne grupe gde ga je zateklo i oslobođenje 1945. godine. I dalјe je ostao u sastavu JNA obavlјajući razne vojne dužnosti do penzionisanja u činu general-majora. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine i više drugih odlikovanja i društvenih priznanja. Umro je 1981. godine u Beogradu.

KRALj dr IVO, šef saniteta 7. banijske udarne divnzije. Po oslobođenju radio je na Vojno medicinskoj akademiji do penzionisanja u činu general-potpukovnika. Umro je u Beogradu.

Krunić Uroš
Krunić Uroš
KRUNIĆ Jovana UROŠ
, rođen 1914. godine u Starom Selu, Petrinja, završio je bogosloviju, Srbin. 1940. godine primlјen je za člana SKOJ-a. U NOV od 1941. godine. U redovima partizanskih odreda Banije nalazio se na raznim dužnostima, a formiranjem 7. banijske brigade postavlјen je za komesara iste. Tu dužnost obavlјao je u toku IV i V neprijatelјske ofanzive vrlo odgovorno i savesno, bez obzira na poteškoće koje je brigada imala u obezbeđenju i odbrann teških ranjenika. Na dužnosti komesara brigade ostaje do 1944. godine kada je postavlјen za komesara 7. banijske udarne divizije, gde ostajr sve do oslobođenja naše zemlјe. I dalјe ostaje u sastavu JNA na raznim političkim dužnostima do penzionisanja u činu general-majora. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine i Ordena narodnog heroja. Umro je u Zagrebu 1973. godine nesretnim slučajem.

LAZIĆ M. PETAR, rođen u selu Vlahović, Glina. U srpsko zaroblјeništvo pao 22.05.1916. godine kao potporučnik. U korpus dobrovolјaca stupio 18.09.1916. godins. Kao učesnik u mnogim bitkama odlikovan je „Karađorđevom zvezdom IV reda mačevima". Ranjavan je dva puta. Kao general bivše srpske vojske zaroblјen je 1941. godine u Sarajevu i u zaroblјeničkom logoru je ostao sve do kraja rata. Po dolasku iz lpgpra nastanio se u Beogradu, gde je umro u 78. godini života i sahranjen je u Beogradu.

LJILJAK Pantelije ĐURO, rođen 1922. godine u Klasniću, Glina, Hrvatska, zemlјoradnik, Srbin. U NOV od 1941. godine kao omladinski rukovodilac na opštini, a zatim kotarskog komiteta SKOJ-a Glina i član Okružnog komiteta SKOJ-a za Baniju. U toku rata sa omladinom pokazao se kao vrstan organizator i masovik. Odlaskom u jedinice NOV-a i dalje se posvetio omladinskom radu. Završio je vojnu akademiju, a zatim ostaje na radu u JNA, posebno se posvećuje razvoju vojne industrije. Dugo godina bio je na čelu radnih organizacija koje su proizvodile opremu za JNA, odakle je i penzionisan u činu general-majora. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine.

MATIJAŠEVIĆ Petra SAVO, rođen 1922. godine u selu Brnjeuška, Glina, Hrvatska, zemlјoradnik, Srbin. U NOV od 1941. godine. Bio je borac 1. batalјona partizanskih odreda Banije, komesar čete, komesar batalјona, komandant batalјona, zamenik komesara 3. brigade, komesar 3. brigade. Posle rata ostao je u JNA na raznim vojnim zadacima sve do penzionisanja u činu general-majora. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine. Umro je u Beogradu.

OMAZIĆ Stevana MILUTIN, rođen 1921. godine u Donjem Hrastovcu, Sisak, službenik, Srbin. Član SKOJ-a od 1937. godine. U NOV od 1941. godine. U toku rata obavlјao je razne dužnosti od borca u odredu, komesara batalјona do zamenika komesara divizije. Učesnik je bitaka na Neretvi i Sutjesci i kao komesar batalјona pokazao mnogo hrabrosti i organizacione sposobnosti posebno u najtežim momentima i bitkama za spasavanje teških ranjenika. Po oslobođenju naše zemlјe 1945. godine ostao je i dalјe u sastavu JNA obavlјajući razne političke dužnosti do penzionisanja u činu general-majora. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine i više drugih ratnih odlikovanja.

PAVLOVIĆ MILAN "MIĆUN", rođen 1917. godine u selu Karin, Vrginmost, poručnik Vj, Srbin. U NOV od 1941. godine i član KPJ od 1941. godine. U toku rata obavljao je razne vojne dužnosti, o d zamenika komandanta Partizanskih odreda Banije, zamenika komandanta brigade, načelnika štaba 7. banijske udarne divizije, zamenika komandanta, a zatim komandanta 7. divizije. Posle rata ostao je u JNA obavljajući razne vojne dužnosti, nastavnika i rukovodioca Vojne akademije u Zagrebu. Penzionisan je u činu general-potpukovnika. Nosilac je Partizankse spomenice 1941. godine. Umro je u Beogradu 1994. godine.

PJEVAC Nikole ĐURO, rođen 1917. godine u Majskim Poljanama, Glina, Hrvatska, zemljoradnik, Srbin. U NOV od 1941. godine. Bio je norac 1. bataljona PO Banije, a kasnije u sastavu 3. brigade. Obavljao je dužnosti komandira čete, zamenika, a zatim komandanta 3. bataljona, komandant 1. brigade 7. udarne divizije. Posle oslobođenja osto je u sastavu JNA obavljajući razne dužnosti do penzionisanja u činu general-majora. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine. Umro je u Beogradu.

STOJAKOVIĆ Mate DRAGUTIN "PUTNIK", rođen 1910. godine, Hrvat. U NOV od 1941. godine. Bio js borac u partizanskom odredu Petrinja - Kostajnica, a zatim u partizanskim odredima Banije, gde je bio zamenik komesara štaba odreda, a zatim zamenik komesara 3. banijske brigade. Posle oslobođenja ostao je u sastavu JNA obavlјajući razne vojne dužnosti do penzionisanja u činu general-majora. Dobitnik je Partizanske spomenice 1941. godine.

Tarbuk Slobodan
Tarbuk Slobodan
TARBUK SLOBODAN
, rođen 27.01.1946. godnne u selu Balinac, Glina. Završio je Vojnu akademiju 1968. godnns, Komandno štabnu akademiju 1981. godine i Školu nacionalne odbrane 1994. godine. Obavlјao je profesionalnu vojnu dužnost od komandira čete, načelnika bezbednosti II uprave GP VJ i komandant 39. banijskog korpusa srpske vojske Krajine. Penzionisan je 16.05.1996. godine na lični zahtev u činu general-majora.

TINTOR Alekse GOJKO, rođen 1919. godine u Žirovcu, Dvor na Uni, Hrvatska, zemlјoradnik, Srbin. U NOV od 1941. godine. Učesnik je organizovanih ustaničkih grupa čiji je bio rukovodilac, zatim u sastavu "Čerkezovačke" čete, koja ulazi u sastav 2. batalјona partizanskih odreda Banije. Bio je komandant batalјona, komandant štaba odreda Banije. Formiranjem 3. brigade postavlјen je za komandanta 1. batalјona. U sastavu brigade ostaje sve do oslobođenјa 1945. godine, a zatim ostaje u JNA obavlјajući razne dužnosti sve do penzionisanјa u činu general-majora. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine.

TRNINIĆ MILAN "MIĆO", rođen u Komogovini, Kostajnica, Srbin. U NOV od 1941. godine i vršio je dužnost operativnog oficira u 3. bataljonu petrinjsko-kostajničkog PO odreda, zatim 2. dvornog udarnog bataljona 1. udarne brigade Hrvatske. Vrativši se na Baniju obavljao je razne vojne dužnosti od zamenika komandanta 3. brigade, a zatim i komandanta. Po oslobođenju ostaje u JNA sve do penzionisanja u činu general-majora. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine.

Ćorković Dušan
Ćorković Dušan
ĆORKOVIĆ Teše DUŠAN
, rođen 1921. godine u selu Donja Bačuga, Petrinja, Hrvatska, zemljoradnik, Srbin. U NOV je od 1941. godine. Bio je borac 1. čete 1. bataljona Partizanskih odreda Banije. Dobrovoljac je za formiranje Prve proleterske čete na Baniji koja treba da ide za Slavoniju marta 1942. godine. Odlaskom u Slavoniju svojom borbom i hrabrošću proneo je slavu Banije. U toku rata obavljao je razne vojne dužnosti, od vodnika voda u Odredu Banije do komandanta brigade u Slavoniji. Posle rata obavljao je visoke vojne dužnosti, a penzionisan je sa funkcije komandanta zagrebačke vojne oblasti u činu general-pukovnika. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine i Ordena narodnog heroja.

CRNOBRNјA Đure MILOŠ, rođen 1921. godine u Donjoj Pastuši, Petrinja, Hrvatska, službenik, Srbin. U NOV od 1941. godine. Član KPJ od 1941. godins. Bio je borac u Kalničkom partizanskom odredu Banije, zatim u 1. četi 3. batalјona POB. Marta 1942. godine dobrovolјno se javio za borca u Prvoj proleterskoj četi Banije koja je otišla za Slavoniju. Sa četom je prošao celi borbeni put u Slavoniji vršeći razne političke dužnosti od komesara čete batalјona, do komesara brigade. Po oslobođenju ostao je i dalјe u JNA u rodu avijacije sve do penzionisanja u činu general-majora. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine. Umro je u Beogradu.

ČAKALO Mihajla JOVAN "VUK", rođen 1918. godine u selu Čakale, Sisak, Hrvatska, zemlјoradnik, Srbin. U NOV od 1941. godine. U članstvo KPJ primlјen je 1942. godine. Učesnik je od prvih dana u sastavu ustaničkih grupa Odreda Petrinja-Kostajnica, a zatim formiranjem Partizanskog odreda Banije bio je u sastavu 3. batalјona. Formiranjem 16. brigade decembra 1942. godine postavlјen je za komandanta 3. batalјona, zatim komandanta batalјona u 7. brigadi. Povratkom 7. divizije iz Crne Gore na Baniju postavlјen je za komandanta novoformirane 3. brigade. Jedno vreme bio je načelnik štaba 7. banijske udarne divizije. Po oslobođenju naše zemlјe 1945. godine ostao je i dalјe u sastavu JNA i bio predsednik ispitne komisije za polaganje majorskih ispita. Penzionisan js u činu general-majora. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine i više drugih odlikovanja. Umro je u Beogradu.

ČUBRA Ilije NIKOLA, rođen 1933. godine u selu Dobretin Dvor na Uni, Hrvatska, učenik, Srbin. Po završetku gimnazije opredelio se za Školu rezervnih oficira koju je završio u Karlovcu. Po završetku škole ostao je u službi JNA. Radeći na vojnim zadacima ujedno je nastavio studije, pa je doktorirao ekonomske nauke. Usled nekih nesporazuma oko ekonomskih pitanja na poslu koji je obavljao u JNA, podneo je zahtev za penzionisanje pa je penzionisan u činu general-pukovnika. Umro je u Beogradu 1998. godine.

ŠIKANJA BRANKO, nema podataka o godini i mestu rođenja, kao i o kretanju u toku službovanja u JNA - VJ. U toku službovanja unapređen je u čin general-majora. Umro je u Beogradu 2009. godine.

ŠUŠNјAR JANKO "GENO", rođen u selu Donja Bačuga, Petrinja, Hrvatska, Učenik učitelјske škole u Petrinji, Srbin. U NOV od 1941. godine. Radio je na organizovanju omladine i skojevskih organizacija na opštini, zatim kotar Glina, čiji je bio član, kao i član Okružnog komiteta SKOJ-a za Baniju. Kasnije je uklјučen u 5. batalјon PO Banije gde je obavlјao dužnost komesara tog batalјona. U toku rata obavlјao je više raznih političkih dužnosti u jedinicama, sve do oslobođenja naše zemlјe. Posle rata ostaje u sastavu JNA na odgovornim dužnostima sve do penzionisanja u činu general-pukovnika. Nosilac je Partizanske spomenice i više drugih odlikovanja. Umro je u Beogradu.

Izvor: Stana Nidžović Džakula - "Tri ratne generacije Banije"
Šta Vi mislite o ovome? Podijelite ili komentarišite tekst! Pratite nas na Facebook-u i Twitteru!


Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove portala Banija Online. Ukoliko prenosite ovaj tekst na drugi sajt, a Banija Online je naznačena kao izvor / autor teksta, molimo da i to prenesete po mogućnosti sa linkom ka izvornom tekstu.