ZAVIČAJNO UDRUŽENJE BANIJACA,POTOMAKA I PRIJATELJA BANIJE BEOGRAD
osnovalo je više od 500 članova inicijativnog odbora za osnivanje, na osnivačkoj skupštini održanoj dana 03. Februara 2007.

Zavičajno udruženje Banijaca, potomaka i prijatelja Banije je samostalno, nestranačko i nevladino udruženje čiji osnovni cilj je da okuplja Banijce oko kulturno-umetničkih i zavičajnih pitanja, da bi stariji preneli, a mlađi upoznali i sačuvali naše običaje, kulturnu baštinu, tradiciju i zavičajnu individualnost.
Udruženje Banijaca ima svojstvo pravnog lica sa pravima i obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i Statutom.


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:
Dušanka Popović

POTPREDSJEDNICI:
Miloš Bajić
Pero Popović

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA:
Miroslav Kovjanić

POTPREDSJEDNICI:
Đuro Crljenica
Bosa Đaković
Đuro Klipić

OSTALI ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA
Stojan Kepčija
Mira Januzović
Stanislav Đaković
Stanko Buinjac
Stanko Eremija
Nada Stanić
Đuro Bogdanović
Đorđe Samardžić
Milan Gaćeša
Nikola Radić
Vladimir Ljubišić

NADZORNI ODBOR
predsjednik Dragan Cvetojević
Nada Micić
Boško Džaić
Vlado Šašo
Đuro GrubiješićU SKLOPU UDRUŽENJA DJELUJU SLEDEĆE KOMISIJE:

  • KOMISIJA ZA KULTURNO-UMJETNIČKU I PROSVJETNU OBLAST
  • KOMISIJA ZA HUMANITARNI RAD, SOCIJALNA I BORAČKA PITANJA
  • KOMISIJA ZA INFORMISANJE, PUBLICISTIČKU I IZDAVAČKU DJELATNOST
  • KOMISIJA ZA SARADNJU SA RODNOM BANIJOM I DIJASPOROM
  • KOMISIJA ZA NJEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH I ODBRAMBENIH RATOVA
  • KOMISIJA ZA PRIKUPLJANJE FAKTOGRAFSKE I MEMOARSKE GRAĐE O BANIJI I ISTOGRAFIJU
  • KOMISIJA ZA REKREATIVNO-SPORTSKE AKTIVNOSTI
  • KOMISIJA ZA PITANJA MLADIH
  • KOMISIJA ZA EKONOMSKA PITANJA
  • KOMISIJA ZA PRAVNA PITANJA


TEKUĆI RAČUN KOD “KOMERCIJALNE BANKE” BEOGRAD BROJ:
205-116080-78


U skladu sa odredbama člana 38. do sada važećeg Statuta i člana 78. i 12. Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS, broj 51/2009), Skupština Zavičajnog udruženja Banijaca, potomaka i prijatelјa Banije, na sjednici održanoj 27. 02.2011. godine u Beogradu, usvojila je novi


STATUT

ZAVIČAJNOG UDRUŽENјA BANIJACA, POTOMAKA I PRIJATELjA BANIJE

1. OSNOVNE ODREDBE


član 1.

Zavičajno udruženje Banijaca, potomaka i prijatelјa Banije (u dalјem tekstu: Udruženje) je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, čiji osnovni cilј je da bude zavičajno okuplјalište Banijaca koje treba učvrstiti naš identitet i sačuvati naše običaje, kulturnu baštinu, tradiciju i zavičajnu indivi  i publicistička, humanitarna, socijalna i dječija zaštita, njegovanje tradicije odbrambenih ratova i prikuplјanje faktografske i memoarske građe o Baniji, saradnja sa rodnom Banijom i dijasporom, rekreativnosportski i zabavni sadržaji, te zaštita lјudskih i izbjegličkih prava.

član 2.

Pun naziv udruženja je: ZAVIČAJNO ODRUŽENјE BANIJACA, POTOMAKA I
PRIJATELjA BANIJE BEOGRAD.

Skraćeni naziv udrženja je: UDRUŽENјE BANIJACA.

Sjedište udruženja je u Beogradu, Dečanska 8/IV.

Udruženje Banijaca djeluje na području Republike Srbije.

član 3.

Udruženje Banijaca ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenih Zakonom i ovim Statutom.

Udruženje Banijaca ima dinarski i devizni račun.

Za svoje obaveze Udruženje odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Lice ovlašćeno za zastupanje Udruženja je predsjednik Upravnog odbora.

Udruženje po određenim pitanjima može zastupati i druga osoba ako je ovlasti Upravni odbor.

član 4.

Udruženje Banijaca ima pečat okruglog oblika sa ćiriličnim natpisom:
Zavičajno udruženje Banijaca, potomaka i prijatelјa Banije Beograd.

Amblem Udruženja je okruglog oblika, u kome je sa lijeve strane u polukrugu hrastova grančica sa listovima i žirom, a sa desne strane u polukrugu klas pšenice, te u sredini geografski oblik Banije u kome je ćiriličnim slovima upisano Banija.

Zastava udruženja je srpska zastava, na kojoj je u gornjem lijevom uglu utisnut amblem Udruženja.

Krsna slava, odnosno Dan Udruženja je Spasovdan.

II. CILj, ZADACI I SADRŽAJ AKTIVNOSTI

član 5.

Cilј Udruženja je da bude duhovno okuplјalište izbjeglih i iselјenih Banijaca
oko kulturno-umjetničkih i zavičajnih pitanja, da se na taj način učvrsti naš
identitet i sačuvaju naši običaji, kulturna baština, tradicija i zavičajna individualnost.

Misija Udruženja je da stariji Banijci održe, a mladi Banijci i potomci Banijaca upoznaju, njeguju i sačuvaju banijske zavičajne i kulturne vrijednosti.

Udruženje razvija humanost, prijatelјstvo, saradnju, solidarnsot i razumjevanje među lјudima i nastojaće da ima mnogo prijatelјa Banije.

član 6.

U skladu sa cilјevima, zadaci po oblastima djelovanja i programskim sadržajima su:

1. Kulturno-umjetnička i prosvjetna djelatnost
- organizovati kulturno-umjetnički rad, poticati i pomagati u radu banijska društva, grupe umjetnika i pojedince u folklornom, muzičkom, dramskom, literarnom, likovnom i drugom stvaralaštvu, radi očuvanja identiteta, korijena i baštine
- pokretati, poticati i podržavati grupni i pojedinačni stručni i istraživački rad u oblasti banijske etnologije, lingvistike, muzeologije, istoriografije, istorije umjetnosti, muzikologije, folkloristike i pedagogije
- sakuplјanje knjiga za biblioteku, dokumenata za arhiv, predmeta za etno zbirku i slika za galeriju
- organizovanje stalnih kulturnih manifestacija, smotri, izložbi i druženja
- organizovanje kurseva, tribina, okruglih stolova i predavanja

2. Informativna i publicistička djelatnost
- organizovati stalne izvore informisanja za Banijce preko biltena, interneta i zavičajnih novina
- poticati i pomagati izdavanje publikacija sa zavičajnom tematikom

3. Humanitarni programi, socijalna i dječja zaštita
- programi i projekti za brigu o najugroženijoj djeci iz izbjegličkih
porodica u Srbiji i povratničkih porodica na Baniji
- programi socijalne zaštite i pomoći najugroženijim osobama i
invalidima projekti za pomoć starima i nemrćnima

4. Nјegovanje tradicije odbrambenih ratova i prikuplјanje faktografske i memoarske građe o Baniji
- obelјežavanje značajnih datuma iz istorije Banije
- prikuplјanje faktografske i memoarske građe o Baniji, a naročito o borcima, žrtvama, počiniocima zločina nad Srbima, od 1941-45 i 1991-95, te o ratnoj šteti

5. Saradnja sa rodnom Banijom i dijasporom
- saradnja sa banijskim i kuturno-umjetničkim društvima, pododborima Prosvjete, udruženjima antifašista, srpskom pravoslavnom crkvom i srpskim nacionalnim vjećima, te sa Banijcima iz vukovarsko-osječke regije, Bosanske krajine i drugih područja
- saradnja sa Banijcima u dijaspori na način da im Udruženje Banijaca u Beogradu bude duhovno okuplјalište i neki oblik matice iselјenika

6. Rekreativno-sportski i zabavni sadržaji
- organizovanje raznih oblika rekreativno-sportskih i zabavnih sadržaja

7. Zaštita lјudskih i izbjegličkih prava
- zastupanje zajedničkih i pojedinačnih interesa pred organima i organizacijama u Srbiji, Hrvatskoj i međunarodnoj zajednici

8. Organizovanje drugih aktivnosti koje su u funkciji ostvarivanja cilјeva Udruženja


III. ČLANSTVO U UDRUŽENјU

član 7.

Članstvo u Udruženju Banijaca je dobrovolјno.

Članovi Udruženja mogu biti rođeni Banijci, njihovi potomci i prijatelјi Banije koji prihvataju cilјeve Udruženja i podnesu prijavu za učlanjenje.

Udruženje o svojim članovima vodi evidenciju.

Članstvo u Udruženju može biti redovno, pomažuće i počasno.

Redovni članovi plaćaju članarinu u iznosu koji odredi Skupština.

član 8.

Prava i obaveze redovnog člana su:
- da učestvuje u ostvarivanju cilјeva, zadataka i programa rada Udruženja
- da bira i da bude biran u organe i radna tjela Udruženja
- da bude informisan o aktivnostima Udruženja
- da aktivno obavlјa poslove koji su mu povjereni
- da daje prijedloge i pokreće inicijative za unapređenje rada Udruženja
- da čuva i podiže ugled i promoviše rad Udruženja
- da uredno plaća članarinu


član 9.

Pomažući članovi su osobe koje svojim aktivnostima pomažu rad Udruženja.

član 10.

Počasni članovi Udruženja su one osobe o kojima Skupština donese takvu odluku zbog izuzetnog ugleda ili zasluga u odnosu na Baniju i Banijce.

član 11.

Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem po vlastitoj želјi, ili odlukom Udruženja o prestanku članstva.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti, nepoštivanja odredbi ovog Statuta, ili narušavanja ugleda Udruženja. Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor na prijedlog predsjednika, ili najmanje deset članova Udruženja. Član kome je prestalo članstvo ima pravo žalbe Skupštini Udruženja koja donosi konačnu odluku o članstvu.

član 12.

Svaki član Udruženja može u parničnom postupku tražiti utvrđivanje
ništavnosti akata Udruženja za koje smatra da su doneseni u suprotnosti sa Zakonom i ovim Statutom.

IV. JAVNOST RADA

član 13.

Rad organa Udruženja je javan.

Organi Udruženja su dužni obavještavati članstvo o bitnim pitanjima iz djelokruga svog rada.

Obavještavanje članstva vrši se:
- podnošenjem izvještaja o radu organa Udruženja
- obezbeđivanjem prisustva predstavnicima medija na sjednicama Skupštine i ostalih organa
- davanjem sopštenja za javnost
- preko internih publikacija, internet sajta i na drugi primjeren način

V. UPRAVLjANјE UDRUŽENјEM

član 14.

Udruženjem Banijaca upravlјaju njegovi članovi preko svojih izabranih predstavnika u organima Udruženja.

član 15.

Organi Udruženja Banijaca su:
1. Skupština
2. Savjet
3. Upravni odbor
4. Nadzorni odbor

1. SKUPŠTINA

član 16.

Skupština je najviši organ Udruženja Banijaca.

Svi članovi Udruženja su članovi Skupštine.

član 17.

Skupština:
- donosi, mijenja i dopunjuje Statut i druga opšta akta Udruženja
- bira i razrješava predsjednika i dva potpredsjednika Skupštine Udruženja
- bira i razrješava članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora, i članove Savjeta
- donosi program rada
- razmatra i usvaja godišnji izvještaj o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora
- razmatra i usvaja godišnji finansijski izvještaj i završni račun i donosi osnove finansijskog plana za narednu godinu
- donosi odluku o godišnjoj članarini
- odlučuje o učlanjenju u druga udruženja i asocijacije
- donosi odluke o dodjeli priznanja
- donosi odluku o proglašavanju počasnih članova Udruženja
- odlučuje o žalbama na rad organa Udruženja
- odlučuje o statusnim promjenama i prestanku rada Udruženja
- donosi druge odluke i zaklјučke u skladu sa Zakonom

član 18.

Redovna sjednica Skupštine održava se svake godine, a izborna Skupština svake dve godine.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine, a u slučaju sprečenosti potpredsjednik Skupštine.

Glasanje na Skupštini je javno.

Odluke su punovažne ako je na sjednici prisutna većina članova i ako se za njih izjasni većina prisutnih.

Ukoliko Skupštini ne prisustvuje potreban broj članova, Skupština se odlaže i zakazuje nova u roku od petnaest dana. Ako u novom sazivu ne bude potreban broj članova, Skupština se održava i punovažno odlučuje.

Vanredna sjednica Skupštine saziva se na pismeni prijedlog trećine članova
Skupštine, ili na prijedlog Upravnog ili Nadzornog odbora. Vanredna sjednica
Skupštine mora se održati najkasnije u roku od trideset dana od dana podnošenja
zahtjeva za njeno sazivanje.

član 19.

Predsjedink Skupštine:
- saziva sjednice i predsjedava Skupštinom
- potpisuje opšta akta Skupštine
- stara se o sprovođenju odluka i zaklјučaka Skupštine
- radi na iznalaženju finansijskih sredstava i uslova neophodnih za rad Udruženja
- predlaže Savjetu, Upravnom odboru i drugim tjelima, razmatrnje pojedinih pitanja
- učestvuje u radu Kolegijuma i prati rad Upravnog odbora i drugih tjela u Udruženju
- u saradnji sa drugim organima i tjelima Udruženja, stara se o ostvarivanju zakonitosti rada Udruženja
- obavlјa i druge poslove koje mu povjeri Skupština
- u dogovoru sa Upravnim odborom može biti predstavnik Udruženja u dogovorenim aktivnostima

2. SAVJET

član 20.

Savjet je savjetodavno tjelo koje bira Skupština od univerzitetskih profesora, doktora i magistara, eksperata i najistaknutijih umjetnika, sportista, kulturnih i javnih radnika.

Svojim savjetima, prijedlozima i utjecajem Savjet doprinosi realizovanju cilјeva i zadataka Udruženja.

Savjet ima do 25 članova a u svoj sastav može kooptirati još pet članova.

Pri izboru članova Savjeta posvećuje se pažnja odgovarajućoj zastuplјenosti članova po oblastima kojima se Udruženje bavi, a koje su navedene u članu 6. Ovog Statuta.

Savjet ima predsjednika i sekretara.

Savjet za svoj rad odgovara Skupštini.

3. UPRAVNI ODBOR

član 21.

Upravni odbor rukovodi radom Udruženja između dvije Skupštine, u skladu sa Zakonom, ovim Statutom , smjernicama i zaklјučcima Skupštine.

Upravni odbor ima petnaest članova koje bira Skupština. Pri izboru se vodi računa da sve banijske opštine imaju približno jednaku zastuplјenost.

Predsjednika Upravnog odbora i tri potpredsjednika bira Upravni odbor iz svog sastava.

Upravni odbor može u svoj sastav kooptirati do jedne trećine od broja koji je izabrala Skupština.

član 22.

Upravni odbor:
- rukovodi radom Udruženja između dvije sjednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja cilјeva Udruženja
- organizuje redovno obavlјanje djelatnosti Udruženja
- povjerava posebne poslove pojedinim članovima i radnim tjelima
- donosi finansijske odluke
- odlučuje o pokretanju postupaka za izmjene i dopune Statuta
- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu u prethodnoj godini i osnove plana za narednu godinu
- podnosi Skupštini izvještaj o finansijskom poslovanju i završni račun za proteklu godinu i osnove plana za narednu godinu
- donosi svoj program rada
- priprema projekte, koordinira realizaciju i odgovara za njihovo provođenje
- priprema ugovore koje sklapa Udruženje i odgovara za njihovo provođenje
- odlučuje o davanju ovlaštenja za predstavlјanje i zastupanje Udruženja
- odlučuje o izradi, uređivanju i održavanju sajta Udruženja
- donosi pravilnik o finansijskom poslovanju
- donosi poslovnik o svom radu
- uređuje unutrašnju organizaciju Udruženja
- bira Sekretarijat Udruženja
- imenuje i razrješava članove komisija i drugih radnih tjela
- odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevim iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika Udruženja za taj postupak
- odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom i ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja

član 23.

Radi efikasnijeg ostvarivanja cilјeva i zadataka Udruženja, Upravni odbor donosi odluku o formiranju komisija iz oblasti u kojima Udruženje djeluje, a koje su navedene u članu 6. ovog Statuta. Iz istih razloga može formirati i druga radna, operativna i savjetodavna tijela.

član 24.

Predsjednik Upravnog odbora:
- saziva sjednice Upravnog odbora i predsjedava im
- brine o zakonitosti rada Udruženja
- brine o realizaciji cilјeva Udruženja i programiranih sadržaja
- radi na iznalaženju finansijskih sredstava potrebnih za rad Udruženja
- zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca
- za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Skupštini

4. NADZORNI ODBOR

član 25.

Nadzorni odbor ostvaruje uvid u zakonitost rada Udruženja i primenu odredaba ovog Statuta i drugih akata Udruženja. Nadzire izvršenje prava i obaveza organa Udruženja, kontroliše materijalno i finansijsko poslovanje, te daje savjete i preporuke za unapređenje rada iz svoje nadležnosti.

član 26.

Nadzorni odbor ima pet članova koje bira Skupština.

Članovi Nadzornog odbora iz svog sastava biraju predsjednika.

Sjednice Nadzornog odbora zakazuje predsjednik, a u slučaju sprečenosti jedan od članova odbora.

Nadzorni odbor o svom radu izvještaj podnosi Skupštini.

NAČIN ODLUČIVANјA I TRAJANјE MANDATA

član 27.

Glasanje u svim organima i radnim tjelima Udruženja je javno.

Odluke su punovažne ako je prisutna većina članova i ako se za njih izjasni većina prisutnih.

član 28.

Mandat članova Skupštine, predsjednika i potpredsjednika Skupštine, članova Savjeta, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora traje dvije godine i mogu biti ponovo birani na istu funkciju.

Mandat predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora, predsjednika Nadzornog odbora, predsjednika Savjeta i drugih imenovanih osoba traje do kraja mandata organa ili tijela koji su ih izabrali.

Mandat svih izabranih i imenovanih može prestati prije isteka roka ako podnesu ostavku, ako su sprečeni da obavlјaju funkciju, ako su neaktivni, ili ako prekorače ovlaštenja, zakonske i statutarne odredbe.

VI. OBLICI ORGANIZOVANјA I RADA U UDRUŽENјU

član 29.

Udruženja Banijaca je jedinstvena organizacija na području Srbije.

Za područja na kojima ima veliki broj Banijaca, a udalјena su od sjedišta Udruženja u Beogradu, mogu se formirati podružnice čiju organizaciju određuje Upravni odbor. Podružnice nemaju status pravnog lica.

Za Banijce u inostranstvu koji su vezani za Beograd kao svoje duhovno središte, može se formirati klub kao posebni organizacioni dio Udruženja, a imao bi ulogu matice iselјenh Banijaca. Organizaciju kluba (kuće) Banijaca iz svijeta u Beogradu odredio bi Upravni odbor.

Oblici organizovanja i rada preko kojih se odvija aktivnost Udruženja su: sekretarijat, Kolegijum, komisije i drugi oblici organizacionih formi prema odluci Upravnog odbora.

SEKRETARIJAT

član 30.

Sekretarijat se formira radi vršenja stručnih i administrativnih poslova u
Udruženju. Sistematizaciju poslova i imenovanje osoba za obavlјanje tih poslova vrši Upravni odbor.

KOLEGIJUM

član 31.

Radi praćenja provođenja i rješavanja jednostavnijih zadataka u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora i koordinisanja rada, rukovodne strukture Udruženja sazivaju Kolegijum.

Kolegijum čine predsjednik i potpredsjednici Upravnog odbora, predsjednik Skupštine i sekretar Udruženja. Kolegijum može raditi i u sastavu proširenom predstavnicima drugih struktura Udruženja. Pri najjednostavnijoj problematici konzultacije članova Kolegijuma mogu se obaviti i telefonski.

Kolegijum saziva predsjednik Upravnog odbora, ili ovlašteni potpredsjednik Upravnog odbora.

Sve važnije dogovore sa Kolegijuma treba potvrditi Upravni odbor na nadležnoj
sjednici.

VII. ODGOVORNOST ZA ŠTETU

član 32.

Članovi udruženja odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju Udruženju, ako je ta odluka donijeta grubom nepažnjom ili s namjerom da se šteta prouzrokuje, osim ako su u postupku donošenja odluke izdvojili svoje mišlјenje u zapisnik.

VIII. SREDSTVA UDRUŽENјA

član 33.

Udruženje stiče sredstva u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Stečena sredstva koriste se za ostvarivanje cilјeva i zadataka Udruženja utvrđenih ovim Statutom.

član 34.

Udruženje stiče sredstva iz:
- članarine
- dobrovolјnih priloga
- donacija i poklona finansijskih subvencija
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom

član 35.

Sredstva Udruženja koriste se u skladu sa zakonom i propisima i za namjene
utvrđene planom rada Udruženja.

Udruženje vodi poslovne knjige, sačinjava finansijske izvještaje i podliježe vršenju revizije finansijskih izvještaja u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

Godišnji finansijski izvještaj sa iskazanim prihodima i rashodima prihvata Upravni odbor i daje ga na usvajanje Skupštini.

Uvid u ostvarene prihode i rashode Udruženja mogu biti dostupni svakom zainteresovanom članu Udruženja.

IX. UDRUŽIVANјE U SAVEZE I DRUGE ASOCIJACIJE

član 36.

Udruženje Banijaca, na osnovu odluke Skupštine, može se učlaniti u saveze i druge asocijacije.

Na osnovu odluke Upravnog odbora Udruženje mora biti osnivač ili suosnivač u djelatnostima za koje je registrovano.

X. POSTUPAK ZA DONOŠENјE I IZMJENE I DOPUNE
STATUTA

član 37.

Statut Udruženja donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta daje Upravni odbor na osnovu inicijative organa Udruženja ili najmanje deset članova Udruženja.

Ako nadležni organi zahtjevaju izmjenu određenih odredbi Statuta ili do promjena treba doći zbog potrebe usaglašavanja postojećeg teksta sa novim propisom, izmjene i dopune su punovažne ako ih usvoji Upravni odbor, a potvrdi Skupština na prvom zasjedanju.

Novi Statut, kao i izmjene i dopune Statuta, stupaju na snagu danom donošenja na Skupštini Udruženja.

XI. PRESTANAK RADA UDRUŽENјA

član 38.

Udruženje prestaje raditi:
- ako ne ostvaruje statutarne cilјeve duže od dve godine
- ako je Udruženju zabranjen rad ili je nad njim proveden stečaj, te u drugim slučajevima predviđenim zakonom

Udruženje može prestati sa radom i onda kad Skupština donese takvu odluku
dvotrećinskom većinom.

U slučaju prestanka rada Udruženja primalac njegove imovine biće drugo udruženje Banijaca u Srbiji koje mu je lokacijski najbliže.

XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

član 39.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primjeniti
odredbe Zakona o udruženjima.

član 40.

Ako organ nadležan za registraciju Udruženja zahtjeva izmjenu određenih odredbi ovog Statuta iz formalnih razloga, Skupština Udruženja ovlašćuje Upravni odbor da usaglasi rješenja prema zahtjevu, bez sazivanja Skupštine.

član 41.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na Skupštini Udruženja.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti stari Statut usvojen 03.02.2007. godine.

Organi Udruženja, izabrani u skladu sa ovim Statutom, konstituisaće se i početi sa radom u roku od petnaest dana od dana usvajanja ovog Statuta.

Opšti akti Udruženja uskladiće se sa ovim Statutom u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.


U Beogradu 27. 02. 2011. godine

PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE:
Miloš Bajić

zastava zavicajnog udruzenja banijaca


Šta Vi mislite o ovome? Podijelite ili komentarišite tekst! Pratite nas na Facebook-u i Twitteru!


Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove portala Banija Online. Ukoliko prenosite ovaj tekst na drugi sajt, a Banija Online je naznačena kao izvor / autor teksta, molimo da i to prenesete po mogućnosti sa linkom ka izvornom tekstu.reklamirajte se cbc