Rijeka Una kod Kostajnice
Rijeka Una kod Kostajnice
Banija spada u krajeve bogate vodenim tokovima, izvorima, vrelima, bunarima...

Baniju okružuju tri velike rijeke: Sava, Kupa i Una, i dvije manje: Glina i Sunja. Glina srednjim i donjim tokom teče njenim područjem i tu se uliva, a Sunja izvire, čitavim tokom teče i uliva se na Baniji.

Na Baniji izviru, njome teku i u njoj se ulivaju rječice i potoci: Petrinjčica, Maja, Bručina, Buzeta, Čemernica, Utinja, Žirovac (Žirovnica), Lovča, Plavićevica, Badušnica, Jošavica (Jošavka), Budičina, Resna, Moštanica, Blinja, Kamentovac, Veliki Lukavac, Mali Lukavac, Ciglјenak, Blatnjak, Cikavac, Klobučak, Vrebčevac, Sopuša, Vrbovac, Siskovac, Kapić, Radonjić, Bestrma, Kinjačka rijeka, Gradusa, Vukoševac, Bukvik, Brijebovina, Svinica, Šestića potok, Plavlјanića potok, Kladarski potok, Prevrška rijeka, Babina rijeka, Blatnica, Lazin potok, Ćurčinica, Krivaja, Blatnica, Lučice, Radonjak, Pranjevac, Jošik, Biškupov potok, Jabukovac, Tremušnjak, Laznovac, Pastuša, Mala rijeka, Voznik, Pavlovac, Jastrebica, Veliki Čađavac, Velika Obreška, Radakovac, Glamočki potok, Ciganuša, Badrnovac, Vujaškovac, Novkovića potok, Rupin potok, Vješica, Stupnica, Javnica, Javornica, Kosna, Ljubina, Majdanska rijeka i druge i drugi.

Rijeka Kupa
Rijeka Kupa
I neka od vrela: Martinovo vrelo, Žuta vodica, Petrovac, Pašino vrelo, Kamenik, Kovačevac, Vukovac, Budrovac, Stubanj, Biškupovac, Točak itd.

Sava je najduža jugoslovenska rijeka. Duga je 947 kilometara. Kod slovenačkog gradića Radovlјice nastaje spajanjem Save Dolinke (izvire kod Kranjske Gore) i Save Bohinjke (izvire iz Bohinjskog jezera). I dalјe te dvije rječice teku kao rijeka Sava. Sava teče Posavinom, Baniji sa sjeverne strane, od ušća Kupe u nju, kod Siska, do ušća Une, koja se kod Jasenovca uliva u Savu. Sava je od ušća u Dunav, u Beogradu, plovna do Siska. U Savu se s banijske, desne strane uliva rijeka Sunja, zatim potoci Blinja, Kinjačka rijeka...

Kupa izvire ispod gore Risnjaka, u Gorskom Kotaru (Hrvatska). Duga je 296 km i uliva se, rečeno je, u Savu kod Siska. Ispod gradića Pokupsko ulazi na Baniju i omeđuje je takođe sa sjeverne strane, odnosno do Pokuplјa. U nju se, s desne strane, na banijskom području ulivaju rijeka Glina i rječice Utinja i Petrinjčica. Grad Sisak snabdijeva se kupskom vodom, čija je "fabrika vode" dva kilometra uzvodno od Petrinje.

Rijeka Glina
Rijeka Glina
Una je Baniji granica sa istočne strane. A tim tokom, na istočnom kraju Suve međe, desetak kilometara uzvodno uz Unu od Dvora i Novog Grada, gdje Una ulazi na Baniju, granica je, do ušća, Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom. Dužina toka joj je 212 km. Izvire kod sela Donje Suvaje, u Lici, a ispod brda Stražbenice (pod tim nazivom je i selo na Baniji, kod Blinje). I u Savu se uliva kod Jasenovca. Sa banijske, lijeve strane toka, prima, kod Dvora na Uni, rječicu Žirovac i nekoliko manjih potoka.

Glina izvire kod sela Donji Kremen, udalјenog oko osam kilometara od Slunja, na Kordunu. Dužina toka joj je oko 100 km. Na Baniju ulazi kod Topuskog. I kroz Baniju pritoke su joj rječica Čemernica, lijeva pritoka, koja teče sa Korduna, te banijske rječice, desne pritoke, Buzeta i Maja. Uliva se u Kupu kod sela Slane. Jednim dijelom svog toka Glina je i prirodna granica Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom.

Rijeka Sunja
Rijeka Sunja
Sunja izvire u gori Šamarici, ispod Čavić brda. Teče ka istoku, a niže Donjih Kukuruzara i blizu Majura okreće na sjever i nedaleko od Crkvenog Boka uliva se u Savu. Tok joj dug 63 km. Glavne su joj pritoke, s desne strane, potok Badušnica, rječice Lovča i Plavićevica, potoci Prevrška rijeka, Babina rijeka... te, s lijeve strane, potoci Vujaškovac, Rupin potok, Vješica, Laznovac, Jošavica, Brijebovina, Svinica...

Žirovac
Žirovac
Petrinjčica izvire ispod brda Kapije, na Šamarici, na Zrinjskoj gori. Teče ka sjeveru, da kod sela Hrastovice skreće na sjeverozapad i kod Petrinje se uliva u Kupu. Duga je 36 km. Zbog opasnosti od plavlјenja, kroz Petrinju su joj izgrađeni nasipi.

Maja izvire nedaleko od sela Brezovo Polјe, teče na zapad i kod grada Gline uliva se u rijeku Glinu. Dužina njenog toka iznosi 30 km. Nјena najveća pritoka je rječica Bručina.

Petrinjčica
Petrinjčica
Žirovac
(i Žirovnica, kako neki nazivaju Žirovac) izvire u Trgovskoj gori i teče u pravcu istoka. Tok mu je dug 35 kilometara. Kod Dvora na Uni uliva se u Unu. Nјegove glavne pritoke su Stupnica i Javornica, s lijeve strane, i Majdanska rijeka, Kosna, Ljubina i Javnica, s desne strane.

(Napomena: autoru nije bila namjera da se naučno bavi vodama Banije, nego, kao neko ko je sada već davnih godina obilazio izvore, spuštao se tokovima tih rijeka, rječica... nešto skromno i zapisivao o njima, da podsjeti, da se ne zaboravi. A čitaoci mogu da dopunjuju, ispravlјaju...)


Šta Vi mislite o ovome? Podijelite ili komentarišite tekst! Pratite nas na Facebook-u i Twitteru!


Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove portala Banija Online. Ukoliko prenosite ovaj tekst na drugi sajt, a Banija Online je naznačena kao izvor / autor teksta, molimo da i to prenesete po mogućnosti sa linkom ka izvornom tekstu.